Tuesday, September 13, 2011

چرا مردم ایران نباید دیگر در هیچیک ازانتخابات آینده شرکت کنند؟

در آخرین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در ایران، جمهوری اسلامی آمار مشارکت مردمی هشتاد درصدی ارائه داد. قصد، زیر سوال بردن این آمار نیست بلکه مطرح کردن این سوال است، که چرا؟ چرا مردم ایران با چنین درصد بی سابقه ای در آن انتخابات بخصوص شرکت کردند؟ و چرا نباید دیگر تا تحقق کامل خواسته های خود؛ در هیچیک از انتخاباتی که توسط این نظام برگزار می شود، شرکت کنند؟  جمهوری اسلامی امروز، ....

No comments:

Post a Comment