Friday, December 23, 2011

تحقیقات به پایان رسید

 ،بعد از غرق شدن قایق حامل پناهندگان، در صبح 15 ماه دسامبر 2010 تحقیقاتی در رابطه با این حادثه در شهر پرت استرالیا در جریان بوده است که قبلا اینجا گفته بودم. این تحقیقات بسیار محرمانه بود و من چیزی از محتویات صحبت های رد و بدل شده نخواهم گفت. فقط می گویم کهآخرین  شاهد آن را، من روز چهار شنبه گذشته برای ادای شهادت توسط ویدیو لینک به محل مقرر شده بردم. ما در سیدنی با تصویر و صدا با قاضی و وکلای اداره مهاجرت، وکلای نیروی دریایی استرالیا و وکلای شرکت اداره کننده کمپ های پناهندگی در شهر پرت در تماس بودیم. به دلایلی مترجم مقرر شده مورد قبول واقع نشد و به دلیل صرف هزینه بالا و فرصت کم باقی مانده تا پایان سال، به خواست و موافقت قاضی، من کار ترجمه را بر عهده گرفتم. مدت شهادت بیش از 3 ساعت طول کشید و قاضی در پایان اعلام کرد که گزارش خود را در ماه فوریه آینده خواهد داد. روز مشخص محرمانه است. بعد از  گزارش قاضی تحقیقات، ما خواهیم دید که موقعیت بازماندگان این فاجعه به چه سمت و سویی خواهد رفت، و یا می تواند که برود.     

No comments:

Post a Comment